KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ TOWARÓW I USŁUG

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO” przekazuję następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych jest Magurka sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym, pod adresem 43-392 Międzyrzecze Górne 380.

Dane kontaktowe administrator

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email salon@magurka.com.pl , telefonicznie pod numerem: 33 810 04 06 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@magurka.com.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze sprzedażą towarów i usług, takich jak przyjmowanie zamówień, realizacja sprzedaży, obsługa reklamacji, obsługa serwisowa.

Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z rozliczeniami  finansowymi, realizacją obowiązków podatkowych, prowadzeniem dokumentacji finansowo księgowej itp..

W przypadku oddzielnie wyrażonej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu wskazanym w zgodzie na przetwarzanie danych. W szczególności celem może być prowadzenia działań marketingowych, obsługi serwisowej itp.

Prawnie uzasadnionym celem Administratora danych jest w szczególności korespondencja tradycyjna i elektroniczna, prowadzenie serwisów internetowych oraz możliwość dochodzenia roszczeń i odszkodowań.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W szczególności podstawę prawną stanowią:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • ustawa z dnia 29.08.1997 r. ordynacja podatkowa.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie  uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez  Administratora danych.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • Stellantis Polska Sp. z o.o. w zakresie ofertowania, obsługi sprzedaży czy też obsługi serwisowej;
 • urząd skarbowy, zakład ubezpieczeń społecznych oraz inne podmioty upoważnione przepisami prawa takie jak policja, sąd prokuratura itp.;
 • podmiotom, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych do przetwarzania świadczą usługi na rzecz Administratora danych.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez okres 6 lat od  daty sprzedaży/ zakupu  towarów i usług, a w przypadku zabezpieczenia się przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń przez okres 10 lat.

Prawa podmiotów danych

Posiada Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, dostępu do danych, ich aktualizacji i otrzymywania kopii, o ile pozwalają na to przepisy prawa.

Jeżeli przekazane informacje są niezrozumiałe lub oczekują Pani/Pan uszczegółowienia informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących praw, podstaw prawnych przetwarzania danych czy też okresu ich przetwarzania przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora danych wyjaśnień w tym zakresie (art.12 RODO).

Wniosek z żądaniem realizacji przysługujących praw, wyjaśnienia zasad przetwarzania danych, podstaw ich przetwarzania, okresu przetwarzania itp. należy kierować pisemnie na adres Administratora danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającym siedzibę pod adresem ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od osób zainteresowanych, w szczególności od:

 • osób zainteresowanych oferowanymi towarami lub usługami;
 • osób z którymi Administrator zamierza zawrzeć, zawiera lub zawarł umowę na sprzedaż towarów i usług.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym w przypadku:

 • zawarcia umowy lub na żądaniem przed jej zawarciem,
 • obowiązku prawnym spoczywającym na Administratorze danych a polegającym na udokumentowaniu sprzedaży.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

W trakcie przetwarzania danych osobowych Administrator danych nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

Inne informacje:

Dla udzielanych zgód na przetwarzanie danych osobowych.

 • Podanie danych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie wynika z oddzielnie wyrażonych zgód.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający ze zgody lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Każdą zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie bez konsekwencji składając stosowną deklarację w sposób przewidziany w samej zgodzie.
 • W przypadku braku wyrażenia zgody przez pracownika, brak jest możliwości realizacji celu określonego w treści zgody.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z MONITORINGIEM WIZYJNYM

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO” przekazuję następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych jest Magurka sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym, pod adresem 43-392 Międzyrzecze Górne 380.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email salon@magurka.com.pl, telefonicznie pod numerem: 33 810 04 06 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@magurka.com.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe (wizerunek osób) będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony mienia, zapewnienie bezpieczeństwa administratora oraz osób przebywających na terenie objętym monitoringiem.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W szczególności  artykułu 222. § 1    USTAWY z dnia 26 czerwca 1974 r  – Kodeks pracy;

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie  uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez  Administratora danych.

Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz ewentualne dochodzenie roszczeń i odszkodowań

Odbiorcy danych

Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane organom państwowym na podstawie przepisów prawa.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe (zapis z monitoringu) nie będą przechowywane dłużej niż 30 dni, chyba, że stanowią dowód w prowadzonym postępowaniu  – do czasu zakończenia takiego postępowania.

Prawa podmiotów danych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do zapisu danych pod warunkiem, że nie naruszy  to praw i wolności osób trzecich, prawo do ograniczenia przetwarzania.

Wniosek z żądaniem realizacji przysługujących praw, wyjaśnienia zasad przetwarzania danych, podstaw ich przetwarzania, okresu przetwarzania itp. należy kierować pisemnie na adres Administratora danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającym siedzibę pod adresem ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe w formie wizerunku są pozyskiwane od osób przebywających na terenie monitorowanym przez Administratora danych.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Przebywanie w obszarze monitorowanym przez Administratora danych jest równoznaczne z przetwarzaniem Państwa wizerunku w oparciu o w/w podstawy prawne

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

W trakcie przetwarzania danych osobowych Administrator danych nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

Inne informacje

Obszar objęty monitoringiem, w szczególności:

 • parkingi-miejsca postoju;
 • drogi komunikacyjne;
 • hala serwisu;
 • kasa;
 • salon sprzedaży samochodów.

Monitoring wizyjny jest wymogiem organizacyjnym w spółce.